מקדש

שערי העזרה - 'מהר שלם'

תחומין ג', תשמ"ב, מכון צומת, אלון שבות
'מהר שלם', רצ - שג

חזרה למקדש