תנ"ך

במדבר - המספרים הנקובים במקרא ובדברי חז"ל - 'מהר שלם'

המספרים במנייני בני ישראל במדבר
'מהר שלם" - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 18 - 12

חזרה לתורה