תנ"ך

סמוך לפלטרין שלך לא הורשת - 'מהר שלם', 'עיטורי כוהנים'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 127- 120

המאמר דן בגדרי כיבוש יחיד וכיבוש רבים, ומברר את מעמדה של ארץ ישראל וסוריה לעיניין השייכות לעם ישראל.

מצוי גם ב"עיטורי כהנים" 220 גיליון (אדר א' תשס"ג)

חזרה לנביאים